Blue Green City Lab

Om

För att få fler blågröna lösningar installerade arbetade Blue Green City Lab dels med
tester och utvärdering av blågröna lösningar, dels med rådgivning till byggherrar och
fastighetsägare om vilken lösning som passar för ett specifikt ändamål.

Testbädden erbjöd en plattform för att matcha byggherrar och fastighetsägare med
leverantörer av produkter/lösningar. Byggherrarna och fastighetsägarna kunde både hitta
etablerade produkter/lösningar men också bli matchade mot företag för att i samverkan
testa nya produkter/lösningar på befintlig yta hos de förra.

Pilotinstallationer testades och utvärderades av oberoende experter från SLU och IVL.

Bakgrund

Effekterna av växthuseffekten blir mer och mer tydliga. I Sverige kan vi räkna med mer
nederbörd och fler skyfall. Tillsammans med att städer förtätas och gröna ytor blir till
hårdgjorda ytor får vi ökade problem med översvämningar. Behovet av blågröna
lösningar som minskar de negativa effekterna av förändrat väder och stärker den
biologiska mångfalden är tydligt.

Trots att behovet är stort är det i dag förhållandevis få lösningar som installeras.
Partnerna för Blue Green City Lab hade med sig erfarenheten att fastighetsägare och
byggbolag är försiktiga med att installera lösningarna utan att prestandan är utvärderad.
Samtidigt har leverantörerna av blågröna lösningar svårt att få dem utvärderade av en
oberoende part.

Mot den bakgrunden startades Blue Green City Lab, som en länk mellan leverantörer å
ena sida och byggherrar och fastighetsägare å andra sidan. Hela Malmö stad blev arenan
för den blågröna testbädden.

Projektet finansieras delvis av Vinnova